GO! Technisch Atheneum da Vinci … 

… dat is kiezen voor meer dan sterk onderwijs! Want bij ons leer je niet alleen de theorie. Onze aanpak is doordrenkt van praktijkgerichte ervaringen, stages en projecten die een brug slaan tussen theorie en praktijk. Actie dus! Bij ons kan je ook écht jezelf zijn en doen waar je goed in bent zodat je vaardig, vakbekwaam en vol zelfvertrouwen je toekomst tegemoet gaat. Jij zit aan het stuur en wij begeleiden. Samen gaan we voor jouw succes! 

Vaardig en vakbekwaam je toekomst tegemoet  

Onze leerlingen verwerven en ontwikkelen kennis en vaardigheden door samen te werken en vanuit een groeigerichte, realistische mindset. Een professioneel lerarenteam bereidt hen voor op de arbeidsmarkt, hogere studies en het leven. Onze leerlingen zijn fier op hun werk en hun prestaties.  

Voorbeelden: 

 • Ons team organiseert stages en werkplekleren op potentieel toekomstige werklocaties.  
 • Door projecten en samenwerking met externe partners doen onze leerlingen verrijkende ervaringen op waardoor ze hun talenten en interesses ook verder kunnen ontdekken en ontwikkelen.  
 • Het oprichten van mini-ondernemingen en deelname aan een oefenfirma. Mini-ondernemingen zijn doe-leerformules waarbij jongeren van de derde graad hun persoonlijke mogelijkheden verkennen aan de hand van een eigen onderneming. Ze worden ondernemer en richten een eigen miniatuurbedrijf op waarbij een ondernemingsidee wordt gecommercialiseerd met inzet van personeel en startkapitaal. 
 • GWP-week: dit zijn geïntegreerde werkperiodes waarin verschillende vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen worden gerealiseerd. 
 • SOHO: begeleiding van secundair onderwijs naar hoger onderwijs 

Jezelf kunnen zijn in een warme schoolomgeving 

In onze warme school voelen leerlingen en personeelsleden zich mentaal en fysiek veilig, vanuit een respectvolle houding voor onze diverse samenleving.  

We werken vanuit vertrouwen. Open, verbindende communicatie en empathisch vermogen dragen hiertoe bij.  

Voorbeelden: 

 • Onze leerkrachten staan in nauw contact met onze leerlingen en zijn gemakkelijk bereikbaar. Dit bevordert een hechte samenwerking.  
 • Ook bij onze leerlingenbegeleiding (SPOTS) vinden leerlingen altijd een luisterend oor.  
 • Onze open, groene en vrije campus is een uitnodigende plek voor jongeren om zichzelf te kunnen zijn.  
 • Op de speelplaats kunnen ze tot rust komen of zich fysiek uitleven door het aanbod van pingpong, basket, voetbal, fitness, … 
 • ILD-projecten (Interlevensbeschouwelijke dialoog) rond diversiteit ondersteunen dit luik van onze visie. 

Groeien in verantwoordelijkheid  

We zetten in op de ontwikkeling van een positief-kritische ingesteldheid bij onze leerlingen zodat ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf, elkaar en de omgeving.  

Voorbeelden: 

 • We moedigen onze leerlingen aan om regelmatig te reflecteren over hun prestaties en hun houding, zowel tijdens de groeigesprekken als de klascoaching. Zo ontstaat er actieve betrokkenheid en wordt de groei in verantwoordelijkheid gestimuleerd. 
 • We nemen deel aan het Youca-project. Youca is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat doen ze door hen bewust te maken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen en door hen te steunen in hun engagement.  
 • Op de eerste schooldagen wordt het schoolreglement besproken per graad en in klascontext zodat de leerlingen weten aan welke regels ze zich moeten houden en hun verantwoordelijkheid doorheen het schooljaar kunnen opnemen. Per graad geven we onze leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid. 
 • De leerlingenraad organiseert onder meer activiteiten en denkt mee na over de schoolorganisatie. De leerlingen in de raad weten wat leerlingen willen en overleggen hierover met het team en de schoolleiding. We organiseren een leerlingenraad per graad. 
 • ILD-projecten (Interlevensbeschouwelijke dialoog) rond maatschappelijke verantwoordelijkheid ondersteunen dit luik van onze visie. 
 • Leerlingen werken mee aan projecten zoals burendag, infodag, seniorenfeest, …

Talentrijk en zelfredzaam 

Door een goede ondersteuning van ons lerarenteam en een open feedbackcultuur ontdekken en ontwikkelen onze leerlingen een sterke persoonlijkheid. Hierdoor staan ze weerbaar in het leven. Onze leerlingen zijn fier op zichzelf! 

Voorbeelden: 

 • Groeigesprekken: een groeigesprek is een open gesprek tussen de leerling en de klascoach. Op dat moment maakt de klascoach ruim de tijd om te kijken waar de talenten van de leerlingen liggen. Er wordt ook extra aandacht besteed aan het welbevinden, de leerprestaties en de studiemethode. 
 • Op onze school delen we ook positieve nota’s met leerlingen en hun ouders. 
 • Bezoek aan het inleefhuis: jongeren van de derde graad plannen vaak om na het secundair onderwijs zelfstandig te gaan wonen of om op kot te gaan. In beide scenario’s worden deze jongeren geconfronteerd met een hoge graad van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Jongeren worden hier nauwelijks op voorbereid. Zo merken we dat jongeren vaak niet weten wat het (zelfstandig) leven nu eigenlijk kost, welke praktische zaken er geregeld moeten worden en welke organisaties hen kunnen helpen bij problemen. Een bezoek aan het inleefhuis bereidt hen hier op voor.